Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
  • box
Śmiało, studenci, na wykłady śpieszcie się!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze źródła wiedzy mądrość duszkiem trzeba pić,
Bez nauki trudno żyć!
Wiedza radość w nas wyzwala,
Łączy ludzi z bliska, z dala,
Na samotność nie pozwala,
Wśród przyjaciół chce się żyć !
Łączcie pożytek z przyjemnością w UTW:
Tańczcie, malujcie, ćwiczcie ciało oraz mózg,
Chłońcie kulturę i zwiedzajcie piękny kraj,
Niechaj w sercach będzie maj!
W naszej uczelni wiele sekcji czeka cię:
Gwiazdą w teatrze bez problemu staniesz się,
Napiszesz powieść albo mądry, wzniosły wiersz,
Jakie to przyjemne jest!
Gdy chcesz zachować młodość, przyjdź do UTW,
Swoje marzenia możesz spełnić właśnie tu.
Śpiewajmy głośno, ile w piersiach starczy tchu:
„NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!”
27
cze

II edycja – „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów”

UTW

18
cze

Rok akademicki 2018/2019 w kutnowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zakończony

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku


W piękny, przedpołudniowy czas, we wtorek 11 czerwca 2019 r., w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury, odbyło się kolejne już 12 zakończenie roku, słuchaczy SUTW w Kutnie.

Po odśpiewaniu hymnu SUTW, P. Przewodnicząca - Maria Wierzbicka przywitała uczestniczących w spotkaniu gości: P.P. Zbigniewa Wdowiaka – Prezydenta Miasta Kutno; Mariusza Sikorę – Przewodniczącego Rady Miasta Kutno; Danutę Blus – Członka Rady Miasta Kutno , Radosława Rojewskiego - Dyrektora KDK, oraz Dyrektorów kutnowskich szkół, przedstawicieli kutnowskich Stowarzyszeń , instytucji i firm, które w każdej potrzebie służą pomocą w organizowaniu działań SUTW oraz licznie przybyłych przedstawicieli kutnowskich mediów.
P. Przewodnicząca stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie z działań SUTW w Kutnie za kadencję Zarządu w latach 2015 - 2019. Omówiła działania statutowe, które umożliwiły osobom pozostającym na emeryturze bądź rencie podtrzymywanie kontaktu za sztuką i kulturą, rozwój sprawności intelektualnej i fizycznej, podnoszenie wiedzy merytorycznej i umiejętności oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami nauki i wiedzy.
Pokrótce wspomniała o blokach tematycznych, w których słuchacze Stowarzyszenia rozwijają swoje zainteresowania i pasje.
Podziękowała osobom, które przez 4 lata pracowały społecznie na rzecz SUTW w: Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Radzie Słuchaczy, Sadzie Koleżeńskim oraz licznej grupie Starostów( około 60 osób). Podkreśliła , że swym zaangażowaniem społecznym wypracowano świetny wynik ( przeliczając na złotówki) osiągnięto kwotę ponad 280 tys. zł.
Swoje podziękowanie skierowała również w stronę instruktorów pracujących nieodpłatnie: P. Czesławie Markiewicz- sekcja rękodzieła, P.P. Stanisławowi Braszczyńskiemu i Stanisławowi Kołodziejczakowi- prowadzącym Nordic Walking jak również osobom , które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do uatrakcyjnienia programu SUTW - P.P. Wandzi Rzepnikowskiej, Marlenie Kluk, Stefanii Szadkowskiej, Hannie Gontarek, Zofii Kowalewskiej, Andrzejowi Zielonce, Mieczysławowi Orlińskiemu, Elżbiecie Lewandowskiej , Danucie Kawce, Danucie Konopczyńskiej, Halinie Głogozie, Agnieszce Latos.
Uroczyste słowa podziękowania wraz z bukietami kwiatów „popłynęły” do osób, które z różnych względów nie kandydowały do nowych władz Stowarzyszenia:
- Zarząd P.P. Wandy Rzepnikowskiej ( 9 lat w zarządzie), Zofii Kowalewskiej (5 lat w zarządzie), Mieczysława Orlińskiego ( 5 lat w zarządzie)
- Komisja Rewizyjna P.P. Elżbiety Lewandowskiej, Elżbiety Olejnik, Albiny Głogowskiej.
Jednocześnie zostały przedstawione nowe osoby , które zostały wybrane do Zarządu SUTW ; P.P Barbara Pietrzykowska, Jacek Paul .
Do Komisji Rewizyjnej; P.P. Michał Sinior, Halina Głogoza, Jolanta Baranowska – Komorowska.
Pan Prezydent Zbigniew Wdowiak i Przewodniczący R.M. Mariusz Sikora podziękowali za aktywizację rzeszy emerytów i rencistów i na ręce Pani Przewodniczącej złożyli bukiet kwiatów, dziękując za twórczy wkład SUTW na rzecz społeczności lokalnej oraz przekazano życzenia miłego spędzenia czasu podczas wakacji wszystkim słuchaczom.
Natomiast przewodnicząca życzyła wszystkim, by czas wakacyjnej kanikuły był pełen wrażeń, radosnych spotkań i wypoczynku.
Jak każdego roku, kwiaty złożyliśmy na grobie założyciela UTW w Kutnie, byłego Prezesa TPZK, Andrzeja Urbaniaka.

Zakończenie roku uświetnił występ kabaretu „Może się uda” spektaklem „Pchła Szachrajka” w reżyserii Dominiki Staniszewskiej, który został przez Słuchaczy przyjęty brawami „na stojąco”!!!!!

Opracowanie : J. Baranowska – Komorowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


14
cze

Nasze 4 lata w pigułce...

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Czas robi swoje, a ty człowieku…”
                                          (S. J. Lec)


   Sprawozdanie z działań SUTW w Kutnie za kadencję Zarządu 2015 - 2019

SUTW w Kutnie powstało w 2015 roku. Od czerwca do października przygotowywaliśmy statut organizacji, powołaliśmy Komitet Założycielski, dokonaliśmy wyboru władz tj. Zarządu SUTW i Komisji Rewizyjnej. )
06.11.2015 roku dostaliśmy wpis do KRS w łódzkim sądzie i rozpoczęliśmy działania jako niezależne stowarzyszenie.
Działania statutowe podejmowane przez Stowarzyszenie umożliwiają osobom pozostającym na emeryturze bądź rencie podtrzymywanie kontaktu ze sztuką, kulturą i historią, rozwój sprawności intelektualnej i psychofizycznej, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami nauki i wiedzy, edukację w zakresie 4 języków obcych, edukację w zakresie informatyki i Internetu, rozbudzanie świadomości i potrzeby relacji międzypokoleniowych, tworzenie dobrej atmosfery dla dostrzegania potrzeb ludzi starszych i umiejętnego wykorzystywania ich doświadczenia w kreowaniu życia społecznego i rodzinnego, szerzenie profilaktyki zdrowotnej, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej osób starszych, podnoszenie świadomości społecznej i godności ludzi pozostających poza aktywnością zawodową, tworzenie więzi społecznych, towarzyskich i przyjacielskich wśród osób samotnych, rozbudzanie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowania różnymi dziedzinami życia i aktywności środowiskowej i społecznej, tworzenie poczucia bezpieczeństwa przed zagrożeniami z zewnątrz.
W tych latach pracowaliśmy w składzie: Zarząd – Maria Wierzbicka, Wanda Rzepnikowska, Stefania Szadkowska, Marlena Kluk, Zofia Kowalewska, Hanna Gontarek, Andrzej Zielonka, Mieczysław Orliński;
Komisja Rewizyjna: Elżbieta Lewandowska, Albina Głogowska, Elżbieta Olejnik;
Rada Słuchaczy: Michał Sinior, Zofia Franczak, Alina Jabłońska, Maria Lemańska, Krystyna Warcikowska, Alina Matusiak, Jadwiga Mikołajczyk – Sabadasz;
Sąd Koleżeński: Elżbieta Żabicka, Danuta Burzyńska, Helena Kowalska, Halina Wastowska
oraz liczna grupa Starostów, wybieranych przez Słuchaczy na każdy rok ( ok. 60 osób).
Ponieważ mieliśmy wypracowane i sprawdzone metody organizacji pracy, podczas gdy stanowiliśmy sekcję przy TPZK w Kutnie, zachowaliśmy zasadnicze kierunki działań i współpracy.
Podstawą naszej pracy był statut i coroczny plan pracy, w którym istotną rolę odgrywały projekty wypracowane
w ramach realizacji zadań publicznych lokalnych samorządów – miejskiego i powiatowego, a także współpraca
z instytucjami zewnętrznymi (ŁFS, KDK, MR).
Zaangażowaniem społecznym, gdyby przeliczyć to na złotówki, osiągnęliśmy świetny wynik – ponad 280 tys. zł.
Wszystkie wykłady i zajęcia odbywały się na terenie miasta w pomieszczeniach nieodpłatnie użyczanych przez następujące instytucje kultury i oświaty, których organem prowadzącym jest Miasto Kutno i Starostwo Powiatowe w Kutnie: Kutnowski Dom Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Kutnie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, I Liceum Ogólnokształcące im. G. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego
w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Troczewskiego
w Kutnie oraz w siedzibie SUTW – Dworku Modrzewiowym.
Przyjęte zadania SUTW realizowało wg. kalendarza szkolnego, od października do czerwca (co jest uwidocznione w opracowywanym 2 razy w roku „Biuletynie organizacyjnym”).
Nasze działania zawarliśmy w blokach, i tak blok wykładów, który stanowił podstawę informacyjno-edukacyjną
do realizacji programów w poszczególnych obszarach objął 39 wykładów tematycznych skierowanych do słuchaczy SUTW, w tym 9 wykładów otwartych. Wykłady poświęcono historii Polski i historii naszego miasta, wpisując się w obchody 100-lecia niepodległości naszego kraju, a także literaturze, muzyce, geriatrii i gerontologii, bezpieczeństwu osób starszych, zdrowiu, zapobieganiu chorobom. Tradycyjnie, co roku, odbywał się wykład połączony z występami artystycznymi studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu wygłaszony przez p. prof. Annę Jeremus Lewandowską.
W bloku zajęć humanistycznych realizowano cotygodniowe zajęcia z historii, literatury oraz spotkania artystyczne łączące w sobie poezję, plastykę i śpiew, mające charakter otwarty (łącznie 29). Spotkania te dotyczyły zarówno twórczości naszych słuchaczy, poezji patriotycznej, twórczości poetów kutnowskich, poezji kobiecej, jak też poezji śpiewanej. Wydaliśmy 2 książki dla słuchaczy, a w ramach warsztatów dziennikarskich opracowaliśmy wkładkę informacyjno-promocyjną na 10-lecie UTW w Kutnie, zamieszczoną w „Powiatowym Życiu Kutna”.
W realizację działań bloku humanistycznego wpisał się także stały projekt kontaktu z teatrem, operą i muzeami. Odbyło się 31 wyjazdów, łącznie uczestniczyło w nich 1580 osób. Wyjeżdżaliśmy do teatrów warszawskich, łódzkich, toruńskich, bydgoskich. Ponadto zwiedzaliśmy muzea w tych miejscowościach. Z wielką radością oglądaliśmy m. in. „Kordiana” w Teatrze Narodowym, „Człowieka z La Manchy”, czy premierowy „Bal
u Naczelnika”, wystawę Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Chopina.
Słuchacze aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z ludźmi literatury i kultury organizowanych przez instytucje kultury w mieście (KDK, CTMiT, MiPBP, MR, MDK).
Na bieżąco prowadziliśmy stronę internetową naszego Stowarzyszenia i stronę na fb. którą opiekują się
p. Stefania Szadkowska i p. Anna Olejniczak. Kronikę SUTW tworzyły p. Marlena Kluk (do 2018 r.) i Urszula Michalska.

W bloku zajęć artystycznych cyklicznie realizowaliśmy zajęcia plastyczne dla ok. 20 osób, zajęcia florystyczne, które trwały do grudnia 2018. Zajęcia plastyczne realizowane przez naszych Słuchaczy (Ala Matusiak, Marlena Kluk).
Na podkreślenie zasługuje aktywność kabaretu „Może się uda”, z którym pracowali
pp. Krzysztof Ryzlak i od 3 lat Dominika Staniszewska. We wcześniejszych latach kabaret występował dla Słuchaczy SUTW, a od tego roku włączył się w projekt KDK „Starszaki bawią dzieciaki” i przedstawiał „Pchłę Szachrajkę” dla młodych widzów z miasta.
Istotną rolę odgrywają cykliczne zajęcia z rękodzieła, prowadzone przez naszą Słuchaczkę – Czesię Markiewicz, efekty tych zajęć możemy podziwiać m. in. na kolejnych piknikach organizacji pozarządowych.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność grupy teatralnej. W ciągu omawianych 4 lat zajęcia prowadzili
pp. Jadwiga Kubiak i Krzysztof Ryzlak. Grupa teatralna „Maska II” wystawiła sztukę „Moralność Pani Dulskiej”, którą z powodzeniem grano 15 razy dla mieszkańców miasta oraz dla młodzieży szkół średnich. Przygotowywała też spotkania wigilijne z udziałem dzieci i młodzieży. Od roku akademickiego. 2016/17 prowadzącym grupę został
K. Ryzlak, a sekcja przyjęła nazwę – „Czemu nie?”. Przygotowano spektakl pt. „Przestawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” nie tylko dla nas, ale też dla mieszkańców miasta i tym spektaklem promowano nasze Stowarzyszenie i miasto Kutno w Warszawie i Bydgoszczy, w następnym roku spektakl „Opera mydlana”, a w tym „Ożenek”. Łącznie te spektakle obejrzało ponad 4000 osób.
Sekcja teatralna zdobyła też I miejsce na X Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi oraz wyróżnienie za „stworzenie wspaniale funkcjonującego organizmu scenicznego”. Sekcja teatralna reprezentuje nasz uniwersytet na licznych uroczystościach i świętach lokalnych.
Słuchacze SUTW uczestniczą w wernisażach i spotkaniach z ludźmi sztuki, muzyki, teatru i filmu organizowanych przez instytucje kultury, wg. kalendarza miejskiego.
Blok zajęć przyrodniczo-geograficznych to zgodnie z planem realizacja zajęć z geografii dla ok.280 osób,
w 11 grupach, a także realizacja wycieczek (4) po Polsce, m. in. zwiedzaliśmy Bieszczady, trójmiasto, sandomierskie, zamojskie i lubelszczyznę, a także piękne Mazury i białostocczyznę. Te 2-3 dniowe wyjazdy organizowała p. Elżbieta Lewandowska.
W bloku lektoratów- języków obcych, angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego, śr. w każdym roku uczyło się ok. 100 słuchaczy. Poznawaliśmy zarówno gramatykę, słownictwo jak też kulturę i osiągnięcia innych krajów.
Blok zajęć usprawniających psychikę i fizyczność osób starszych to przede wszystkim zajęcia z gimnastyki usprawniającej, gimnastyki usprawniającej w wodzie, Nordic Walking. Śr. każdego roku w zajęciach uczestniczyło ponad 200 seniorów, co w istotny sposób wpływa na sprawność fizyczną i ruchową emerytów.
W zajęciach jogi, prowadzonych przez pp. Annę Bojzan, a od 3 lat Elżbietę Gontarek uczestniczyło ponad 80 osób śr. w każdym roku. Dzięki włączeniu się naszego uniwersytetu w program Łódzkiej Federacji Sportu, przez ostatnie 2 lata, zajęcia mogły się odbywać w wymiarze 2h/tyg.
Dopełnieniem aktywności fizycznej, organizacyjnej i poznawczej były coroczne, organizowane przez Radę Słuchaczy rajdy samochodowe po Ziemi Kutnowskiej, śr. brało w nich udział 30 osób każdego roku.
Zajęciach aerobiku, przez 4 lata prowadziła p. Agnieszka Dębowska. Efekty tych zajęć mogliśmy podziwiać na występach w czasie imprez miejskich.
Sekcję taneczną, w ciągu 4 lat prowadziły 2 osoby. Przez 2 lata p. Kacper Pawłowski, a następnie p. Agnieszka Dębowska. Łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad 80 osób.
Dopełnieniem ćwiczeń usprawniających były warsztaty dietetyczne i carvingu, w których uczestniczyło ok. 100 osób.
Zajęcia psychologiczne (wspierające kondycję psychiczną słuchaczy) prowadzone były w dwóch formach, jako zajęcia warsztatowe w grupach, a następnie jako wykłady. Stan uczestnictwa zmieniał się niemal każdego roku, poczynając od 140 osób w pierwszych latach do 60 w ostatnim roku. Zmieniali się też prowadzący.

Zajęcia z informatyki
Podobnie jest z zajęciami z informatyki. Rozpoczynaliśmy te cztery lata z liczbą ok. 70, a w bieżącym roku nieco ponad 30. Spadająca liczba osób uczęszczających na te zajęcia świadczy o zdobyciu potrzebnych nam umiejętności.
W bloku spotkań integracyjnych i międzypokoleniowych
Każdego roku organizowano spotkanie wyjazdowe podsumowujące działania SUTW skierowane do starostów grup, Rady Słuchaczy, Sądu Koleżeńskiego, Zarządu SUTW i Komisji Rewizyjnej (4), co sprawnie przeprowadzał p. Andrzej Zielonka, wigilie dla słuchaczy, bale sylwestrowe i karnawałowe, spotkanie Przystanek 60+ organizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Łodzi, konkursy: wokalne, plastyczne, fotograficzny i recytatorskie oraz spotkanie artystyczne dla seniorów z udziałem młodzieży I LO im. G.J.H. Dąbrowskiego i II LO im. Jana Kasprowicza, spotkanie z przedstawicielami Policji i Rzecznikiem Praw Konsumenta pod hasłem „Nie dajmy się oszustom”. Co roku organizowano również bożonarodzeniową zbiórkę słodyczy i środków czystości i zabawek dla rodzin z upośledzeniem intelektualnym, we współpracy z MOPS w Kutnie.
Ponadto, przedstawiciele SUTW uczestniczyli w spotkaniach z okazji Dni Seniora w Kutnie, w konferencjach tematycznych dotyczących seniorów w Płocku, Uniejowie i Łodzi, w inauguracji roku akademickiego UTW
w Łęczycy, w Łowiczu, Pikniku Organizacji Pozarządowych. SUTW w Kutnie zostało zaproszone do Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia niepodległości Polski.
W realizację działalności SUTW w Kutnie zaangażowanych było w każdym roku około 60 osób pracujących społecznie jako starostowie grup w poszczególnych sekcjach, 4 nauczycieli/instruktorów prowadzących nieodpłatnie zajęcia, społecznie pracujący członkowie Zarządu SUTW w Kutnie, Rady Słuchaczy SUTW w Kutnie, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Serdecznie dziękuję:
Zarządowi, który przyjął na siebie ogromną pracę intelektualną i logistyczną;
Radzie Słuchaczy za daleko idące wspieranie Zarządu i organizowanie wewnętrznego życia UTW;
Komisji Rewizyjnej - za wnikliwe kontrole w istotny sposób wpływające na podniesienie poziomu naszej pracy;
Starostom grup – za pracę logistyczną i sprawne nadzorowanie pracy na poszczególnych zajęciach;
Sądowi Koleżeńskiemu, dzięki tworzonej dobrej atmosferze pracy, bezrobotnemu w statutowych zadaniach;
Pracującym nieodpłatnie instruktorom: sekcji rękodzieła – p. Czesławie Markiewicz, prowadzącym Nordic Walking – p. Stanisławowi Braszczyńskiemu, p. Stanisławowi Kołodziejczakowi, p. Marii Wierzbickiej,
p. Marlenie Kluk – za organizowanie cyklu spotkań „Moje 5 minut”, prowadzenie kroniki SUTW
p. Steni Szadkowskiej – za systematyczne prowadzenie strony internetowej SUTW,
p. Hannie Gontarek – za profesjonalne organizowanie wyjazdów kulturalnych,
pp. Andrzejowi Zielonce i Mieczysławowi Orlińskiemu - za realizację zadań logistycznych w pracy Zarządu
i Stowarzyszenia, m.in. prowadzenie wykładów i informacji bieżącej,
pp. Wandzie Rzepnikowskiej i Zofii Kowalewskiej – za prace w tworzeniu biuletynów i list słuchaczy oraz kontroli wydatkowania środków finansowych na bieżąco,
p. Elżbiecie Lewandowskiej – za profesjonalne organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
p. Danucie Kawce – za organizowanie spotkań z poezją i spotkań międzypokoleniowych w przedszkolach, spotkań integracyjnych otwartych w „Kulturalnej kawiarence” oraz uroczystości okolicznościowe w ramach sekcji literackiej,
Paniom Danusi Kopczyńskiej i Halince Głogozie – za prowadzenie kawiarenki i liczne inspiracje rękodzielnicze zdobiące to miejsce,
Biuru Podatkowo-Rachunkowemu „Prozysk” – p. Agnieszce Latos za pilnowanie naszych środków finansowych
i szczegółowe sprawozdania finansowe,
pani Annie Olejniczak z biura SUTW –za sprawne organizowanie pracy biura i daleko idącą pomoc
w opracowywaniu ofert na pozyskanie środków,
a także szczególne podziękowania nauczycielom, instruktorom prowadzącym zajęcia z wymagającymi słuchaczami UTW tzn. Państwu: Malwinie Werwińskiej, Annie Stańczak, Lilii Marciniak, Magdalenie Golan, Joannie Markiewicz, Agnieszce Dąbrowskiej –Walczak, Karolinie Kociurskiej – Tomczak, Liliannie Woźniak, Annie Wdowiak, Renacie Kubickiej, Elżbiecie Gontarek, Agnieszce Dębowskiej, Janinie Strojeckiej, Mirosławie Kowalczyk, Dominice Staniszewskiej, Joannie Andrzejewskiej, Krzysztofowi Ryzlakowi, Janowi Zawadzkiemu, Grzegorzowi Gmerkowi.
oraz wszystkim przyjaciołom SUTW: władzom samorządu miejskiego – pp. prezydentom – Zbigniewowi Burzyńskiemu, Zbigniewowi Wdowiakowi i Jackowi Boczkai; i samorządu powiatowego – Krzysztofowi Debichowi, Danielowi Kowalikowi.
oraz dyrektorom instytucji kultury i oświaty – Sławomirze Białobłockiej, Danucie Blus, Alicji Chmieleckiej, Jarosławowi Koszańskiemu, Przemysławowi Zawadzkiemu, Wojciechowi Banasiakowi, Radosławowi Rojewskiemu, Krzysztofowi Ryzlakowi, Grzegorzowi Skrzyneckiemu, Magdalenie Konczarek, Jackowi Gałce za tworzenie warunków do naszej społecznej pracy.

Co się udało:
- utrzymanie zainteresowania osób w wieku emerytalnym aktywnością na różnych polach,
- założenie odrębnego stowarzyszenia i wypracowanie wszystkich niezbędnych regulaminów,
- rozszerzenie liczby ofert na środki finansowe z 2 do 5,
- pozyskanie do współpracy nowe środowiska lokalne,
- zorganizowanie całorocznych obchodów 10-lecia UTW,
- wydanie 2 publikacji dla słuchaczy,
- sukcesy grupy teatralnej i kabaretu, promujących nasze stowarzyszenie w Kutnie, powiecie i środowiskach osób starszych w Warszawie i Bydgoszczy,
- otrzymanie nagrody „Hit roku” za aktywny, twórczy wkład na rzecz społeczności lokalnej.
Serdecznie dziękujemy naszym Sponsorom – pp. Halinie Wośko, Annie i Jackowi Paulom, Barbarze
i Włodzimierzowi Żaczkom.

Co daje SUTW Słuchaczom – poczucie koleżeństwa, lokalnego patriotyzmu, wiedzę, rozpoznawanie i kształcenie umiejętności twórczych, manualnych, literackich i innych.

Zagrożenia:
- upływający czas,
- mała aktywność młodszych Słuchaczy,
- lekkie znudzenie dotychczasową ofertą.

Eliminację tych zagrożeń i umiejętne wykorzystanie sprawdzonych wzorów pozostawiamy nowemu Zarządowi SUTW w składzie:
Przewodnicząca Zarządu – Maria Wierzbicka
Zastępca przewodniczącej – Jacek Paul
Zastępca przewodniczącej – Andrzej Zielonka
Sekretarz – Marlena Kluk
Skarbnik – Barbara Pietrzykowska
Członkini Zarządu – Stefania Szadkowska
Członkini Zarządu – Hanna Gontarek

oraz Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Michał Sinior
Członkini – Halina Głogoza
Członkini – Jolanta Baranowska – Komorowska
                                                                                  Powodzenia
(mw)


13
cze

WYJAZD EDUKACYJNO KULTURALNY DO TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 9 czerwca 2019 r. w gorące niedzielne popołudnie, słuchacze SUTW w Kutnie odbyli ostatni w roku akademickim 2018/2019 wyjazd do teatru.

Tym razem był to musical „Miss Saigon”, dzieło Boublila i Schonberga.
Akcja musicalu rozpoczyna się w czasie wojny w Wietnamie w Sajgonie. Amerykański żołnierz Chris zakochuje się z wzajemnością w Kim, wietnamskiej sierocie, kelnerce
i prostytutce. Upadek Sajgonu ich rozdziela. Chris w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna nowe życie, natomiast Kim rodzi chłopca i czeka na powrót ukochanego żyjąc w nędzy, poniżeniu i strachu. Gdy Chris dowiaduje się,
że jest ojcem dziecka Kim, postanawia wrócić na Wschód i zmierzyć się z przeszłością.

Inspiracją dla autorów do napisania libretta tego musicalu było zdjęcie w gazecie, przedstawiające wietnamską kobietę, która ze ściśniętą bólem twarzą oddaje swoją córkę żołnierzowi opuszczającemu bazę wojskową pod Sajgonem.
W Ameryce dziecko czekało lepsze życie, niż to dane innym bui doi, dzieciom Wietnamek i Amerykanów.
Duże wrażenie w spektaklu zrobiła na nas scenografia, efekty multimedialne i kaskaderskie, balet, chór
i oczywiście gra bohaterów musicalu.

Opracowanie : S. Szadkowska
Zdjęcia : B. Boroń i M. Sinior

13
cze

Wyjazd dla aktywnych SUTW w Kutnie do Piotrkowa Trybunalskiego 2019

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuDnia 8 czerwca 2019 r. odbył się po raz kolejny wyjazd edukacyjno – integracyjny zorganizowany przez Zarząd SUTW jako podziękowanie dla najaktywniejszych słuchaczy uniwersytetu to jest: Starostów, Zarządu, Rady Słuchaczy, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

W tym roku zwiedzaliśmy Piotrków Trybunalski. O jego historii i zabytkach opowiadał nam Pan Mirosław Niewiadomski przewodnik PTTK w Piotrkowie.
Piotrków Trybunalski to miasto królewskie, w którym od XIII wieku odbywały się zjazdy rycerskie, zjazdy generalne szlachty polskiej. Synody duchownych, obrady sejmowe i sesje Trybunału Koronnego.
Wśród zabytków godnych polecenia obejrzeliśmy: Zamek Królewski, Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, Kościół Farny, Wielką Synagogę, Cerkiew Prawosławną, zespół dawnego Klasztoru SS. Dominikanek. Szczególny klimat miastu nadaje architektura Starówki z wąskimi uliczkami i pozostałościami murów obronnych.
Przeszliśmy również Traktem Filmowym, gdzie były nagrywane zarówno polskie jak i zagraniczne filmy.
Po turystycznych wrażeniach uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni do restauracji „Relax” na smaczny obiad. Uczestnicy nie tylko zaspokoili głód, ale mieli też możliwość zrobić coś dla duszy. Postarała się o to Danusia Kawka, która z sekcją literacką zorganizowała dla wszystkich uczestników zabawę z piosenkami folklorystycznymi małych miast i przedmieść p.t. „Dzisiaj Bal u Weteranów”.
Piosenki połączone były słowem wiążącym wykonanym przez członków sekcji literackiej. W miłej i rozśpiewanej atmosferze czas szybko nam upłynął.
Dziękujemy Zarządowi SUTW w Kutnie za wspaniały wyjazd edukacyjno – integracyjny.

Opracowanie i zdjęcia : S. Szadkowska

13
cze

Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Słuchaczy SUTW w Kutnie 2019

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuW dniu 4 czerwca 2019 roku w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków SUTW w Kutnie. W zebraniu wzięło udział 174 Słuchaczy.
Spotkanie poprowadziła Słuchaczka Teresa Jankowska, zaś protokół spisała Słuchaczka Danuta Kawka.
Pierwsza część zebrania była poświęcona sprawozdawczości merytorycznej i finansowej za rok 2018. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2018 przedstawiły: Przewodnicząca Zarządu SUTW Maria Wierzbicka, przedstawicielka Biura Rachunkowego Prozysk Pani Agnieszka Latos, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SUTW Elżbieta Lewandowska.
Następnie Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwały w zakresie przyjęcia sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz udzielania absolutorium dla Zarządu SUTW za rok 2018. Podjęto także uchwałę w zakresie podwyższenia składki czesnego na rzecz SUTW do kwoty 100,00 zł ( sto złotych 00/100) rocznie.
W dalszej części spotkania Przewodnicząca Zarządu Maria Wierzbicka oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Lewandowska przedstawiły sprawozdania za kadencję władz Stowarzyszenia, czyli z 4 lat działalności.
W kolejnym punkcie zebrania zgłaszano kandydatury do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a następnie odbyło się głosowanie na zgłoszonych kandydatów do władz w trybie tajnym.
W wyniku głosowania obecnych na Walnym Zebraniu na członków Zarządu SUTW w Kutnie na lata 2019 -2023 zostali wybrani: Maria Wierzbicka, Hanna Gontarek, Stefania Szadkowska, Marlena Kluk,
Barbara Pietrzykowska, Jacek Paul oraz Andrzej Zielonka;

W skład komisji rewizyjnej w wyniku głosowania obecnych na Walnym Zebraniu na lata 2019 -2023 weszli:
Michał Sinior, Halina Głogoza oraz Jolanta Baranowska- Komorowska.
W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie członków nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.
Zarząd w wyniku wewnętrznego głosowania ukonstytuował się następująco w zakresie funkcyjności poszczególnych członków:

Przewodnicząca Zarządu – Maria Wierzbicka
I Zastępca Przewodniczącej Zarządu – Jacek Paul
II Zastępca Przewodniczącej Zarządu– Andrzej Zielonka
Sekretarz Zarządu- Marlena Kluk
Skarbnik Zarządu– Barbara Pietrzykowska
Członek Zarządu – Stefania Szadkowska
Członek Zarządu – Hanna Gontarek


Komisja rewizyjna ukonstytuowała się następująco :

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Sinior
Członek Komisji Rewizyjnej – Halina Głogoza
Członek Komisji Rewizyjnej – Jolanta Baranowska - Komorowska

Tekst: A.Olejniczak
Zdjęcia: H. Kowalska31
maj

Rajd Samochodowy 2019

UTW

21
maj

Wiosna, historia i literatura…

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Te słowa idealnie odzwierciedlają 3-dniową wycieczkę 50. słuchaczy SUTW w Kutnie. Tym razem zwiedzaliśmy Roztocze, Ziemię Lubelską i piękny stary Sandomierz. Spędziliśmy tam 5,6 i 7 maja.
Pierwszym miastem, które przywitało nas słońcem był Sandomierz. Wędrowaliśmy szlakiem wskazanym przez sympatycznego przewodnika i podziwialiśmy Stare Miasto, Bramę Opatowską, Bazylikę Nawiedzenia NMP, Pałac Biskupi, Kościół św. Jakuba, Dom Długosza i znane z książki W. Myśliwskiego – Ucho Igielne.
W drodze do Zwierzyńca, w którym nocowaliśmy, zobaczyliśmy piękne Muzeum Zamek w Baranowie.
Następnego dnia, w majowym deszczu obejrzeliśmy Kościół św. Jana Nepomucena (tego od zapobiegania kłótniom w rodzinie ) Na Wodzie, oraz uzyskaliśmy potwierdzenie, że od wielu lat procesje odbywają się
w łodziach.
W Szczebrzeszynie, nie tylko spotkaliśmy się z „brzmiącym w trzcinie chrząszczem”, który teraz zamienił się
w żeliwny posążek stojący na środku rynku, ale też zobaczyliśmy Pałac Zamoyskich, Synagogę, obecnie zamienioną w instytucję kultury i Stawy Echo.
W Krasnobrodzie byliśmy pod dużym wrażeniem Zespołu Klasztornego o. Dominikanów i wielowiekowych ornatów w Muzeum Sztuki Sakralnej.
Koło g. 14.00, cały czas gonieni majowym deszczem, podziwialiśmy prastary Zamość. Duże wrażenie wywarł
na nas piękny Rynek Wielki z Ratuszem, Ormiańskie Kamienice, Pałac Zamoyskich, Rotunda i umocnienia obronne z nadszańcami.
Noc spędziliśmy w Domu Spotkań w Dąbrowicy (polecamy i spotkania w grupach, i pyszne jedzenie).
Ostatnim ważnym miastem na naszej trasie, był wspaniały Lublin. podziwialiśmy m.in. Średniowieczną Bramę Krakowską, Zamek Lubelski ze wspaniałą Kaplicą Św. Trójcy, Archikatedrę św.. Janów z ciekawą kaplicą akustyczną oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Na koniec, przed podróżą do Kutna, „wpadliśmy na chwilę” do Kazimierza Dolnego. Na pięknym Starym Rynku, wśród urokliwych kamieniczek, rozłożyły się stragany… i tu właśnie mogliśmy kupić prezenty dla wnucząt
i pozostałych bliskich.
Było to kolejne, organizowane przez Elżbietę Lewandowską, wspaniałe spotkanie z historią, literaturą i przyrodą naszego, pięknego kraju.
Dziękujemy!!!

Opracowanie : M. Wierzbicka
Zdjęcia : J. Ciniarska i H. Kowalska


15
maj

Spotkanie z autorami publikacji "Kutno...moje misto"

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W ostatni piątek, 10 maja 2019r. o 17.00, w Kulturalnym Dworku spotkaliśmy się
z autorami tekstów, obrazów i zdjęć zamieszczonych w ostatnio wydanej książeczce „Kutno …moje miasto”. SUTW w Kutnie, z okazji 100-lecia niepodległości państwa polskiego, pokazało w tej publikacji „sercem pisaną, sercem malowaną” naszą małą ojczyznę.

Goście mogli obejrzeć nagrodzone prace malarskie i fotograficzne oraz wysłuchać fragmentów tekstów stworzonych przez uczestników sekcji plastycznej i literackiej,
a także warsztatów fotograficznych.
Literacko-historyczny spacer po Kutnie przygotowała sekcja literacka, z nieocenioną Danusią Kawką, autorką scenariusza.
Miła, twórcza atmosfera sprowokowała nas do wysłuchania dodatkowych tekstów, napisanych po promocji książki, a także tych, które nie znalazły się w scenariuszu.
Gratulujemy twórcom, czekamy na kolejne dzieła i już zbieramy materiały na następną publikację.
Zdjęcia, które zrobiła Stenia Szadkowska oddają nasze przyjacielskie nastawienie a także pokazują „bohaterów” wieczoru.

Opracowanie : M. Wierzbicka
Zdjęcia : S. Szadkowska10
maj

„Starszaki bawią dzieciaki” - „Pchła Szachrajka” w KDK

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Chcecie bajki ? Oto bajka:
Była sobie Pchła Szachrajka...”


... w ten sposób 28 kwietnia 2019 roku na scenie Kutnowskiego Domu Kultury aktorzy amatorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie pod kierunkiem Dominiki Staniszewskiej i Marty Fijałkowskiej z Kutnowskiego Domu Kultury rozpoczęli wierszowaną, zabawną opowieść o Pchle – oszustce i naciągaczce, uwielbiającej robić różne psikusy. Scenariusz przedstawienia powstał w oparciu o klasyczną pozycję literatury dziecięcej, wierszowaną bajkę Jana Brzechwy.

Licznie zgromadzona publiczność (nie tylko ta najmłodsza, która zajmowała większą część widowni), poddała się czarowi i atmosferze spektaklu a sprzyjała temu bajeczna, kolorowa, wzbogacona światłem scenografia, ciekawe kostiumy i rekwizyty, wspaniale dobrana oprawa muzyczna i oczywiście perfekcyjne aktorstwo. Publiczność współtworzyła spektakl, żywo i spontanicznie reagując na toczącą się akcję oraz na propozycje wykonawców.
Tradycyjnie już, po spektaklu, widzowie nagrodzili twórców i wykonawców przedstawienia długo nie milknącymi brawami. Były też dla nich róże. W imieniu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku twórcom i wykonawcom podziękowała Przewodnicząca SUTW Maria Wierzbicka.

Podziękowania, oklaski i róże przyjęli:
- aktorzy SUTW - Stenia Augsburg, Jolanta Barańczyk, Maria Jabłońska,Marlena Kluk, Wanda Majchrowicz, Barbara Trzaskalska, Stanisław Kołodziejczak, Władysław Krysiak i Andrzej Zielonka
- twórcy spektaklu - Dominika Staniszewska (scenariusz i reżyseria), Marta Fijałkowska (scenografia, rekwizyty, materiały graficzne), Magda Górska (kostiumy), Zbigniew Kamiński (oświetlenie), Marcin Żylak (muzyka).


Dla najmłodszych widzów pracownicy Kutnowskiego Domu Kultury przygotowali jeszcze jedną niespodziankę
a były to liczne możliwości zajęć plastyczno-modelarskich, gdzie przy pomocy kolorowych farb, nożyczek i innych materiałów dekoracyjnych, dzieci tworzyły własne projekty makiet, zabawek czy kompozycji przestrzennych.

Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


26
kwi

Stanisław Moniuszko - Muzyczna walka o niepodległość ojczyzny

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stanisław Moniuszko urodził się 05 maja 1819 r. w miejscowości Ubiel na Białorusi
i w tym roku będziemy obchodzić dwusetną rocznicę jego urodzin.
Z tej to okazji Pani mgr Joanna Domagała, nauczycielka z Kutnowskiej Szkoły Muzycznej, dyrygent zespołu wokalnego CANTEBILE, została zaproszona
do przeprowadzenia wykładu dnia 16.04.2019 r., przybliżając słuchaczom
SUTW w Kutnie postać tego nadzwyczajnego kompozytora.
Jego zasługi i dorobek są tak wielkie, że bywa zwany ojcem Polskiej Opery Narodowej.

Stanisław Moniuszko był jedynakiem, oczkiem w głowie rodziców, którzy postanowili zadbać o solidne wykształcenie syna. Nauka się opłaciła, gdyż ich syn wydał 15 śpiewników zawierających ponad 268 pieśni,
a także ponad 20 oper, operetek, baletów. Tworzył również muzykę kościelną. W jego twórczości pojawia się muzyka słowiańska (mazurki, kujawiaki, oberki), oraz melodie i tańce ludowe. W swej twórczości wykorzystywał dzieła polskich poetów, m.in. Kochanowskiego i Mickiewicza.

W jego twórczości bardzo wyraźnie przewijają się wątki patriotyczne, chociaż w Polsce początkowo trudno mu było zdobyć sławę i uznanie. Krytykę swoich dzieł przyjmował bardzo emocjonalnie, co ciężko odbijało się na jego zdrowiu. Mimo to w końcu zdobył sławę i uznanie. Najbardziej znane opery to „Halka”, „Straszny Dwór”, „Flis”
i „Hrabina”. Z baletów warto wymienić „Monte Christo”, „Na Kwaterunku” czy też „Figle Szatana”. Ponadto stworzył operetki, kantaty, msze i pieśni. Skomponował również muzykę do „Dziadów’’ Mickiewicza.

W życiu prywatnym był czuły i rodzinny. Bardzo kochał swą żonę Aleksandrę a rozstania z nią (nawet krótkie) przeżywał bardzo głęboko, co zaowocowało pełnymi miłości i oddania listami. Państwo Moniuszko mieli dziesięcioro dzieci, a ich potomkowie żyją do dziś. Śmierć Wielkiego Kompozytora przyszła nieoczekiwanie. Stanisław Moniuszko zmarł na atak serca w wieku 53 lat. Jego pogrzeb stał się okazją do zamanifestowania patriotycznych postaw społeczeństwa. Na pogrzeb przyszło ponad 100 tys. osób. Ciało złożono na „Powązkach”
w Warszawie.

Pamięć po słynnym kompozytorze żyje w jego dziełach, jednak nie tylko. Jego imieniem nazwano dworzec centralny w Warszawie. W wielu miastach możemy spotkać ulice Moniuszki, był twarzą banknotu 100 tys. złotych
z lat 1990-1996 r., a w fasadzie Węgierskiej Opery Narodowej znajduje się rzeźba Stanisława Moniuszki. Ponadto Poczta Polska kilkakrotnie wydawała znaczki upamiętniające tą wybitną postać.

W związku z 200 urodzinami kompozytora, rok 2019 został ustanowiony rokiem Stanisława Moniuszki.

Wykład, w którym Joanna Domagała opowiadała o kompozytorze nie mógł się obyć bez zaprezentowania skomponowanej przez niego muzyki.
Utwory z zaangażowaniem i pasją grał na pianinie Maciej Domagała dziesięcioletni uczeń Szkoły Muzycznej
w Gąbinie, syn prowadzącej wykład Pani Joanny Domagały, a słuchacze SUTW wraz z prowadzącą odśpiewali utwory: „Prząśniczkę”, „Piękną Pieśń Wieczorną” oraz „Dziada i Babę”.
Dziękujemy pani Joasi i Maciusiowi za profesjonalne przygotowanie nas do obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Opracowanie : H. Wastowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


24
kwi

Premiera „www.Ożenek.pl” teatru „Czemu nie?”

UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuPremiera „www.Ożenek.pl” teatru „Czemu nie?”

Teatr SUTW „Czemu nie?” znów w akcji !!!

Dnia 1 kwietnia 2019r. słuchacze
SUTW i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć na deskach CTMiT w Kutnie nową sztukę „www.Ożenek.pl” przedstawioną przez członków sekcji teatralnej
w/g scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Ryzlaka. Zdarzenie całkiem wiarygodne w dwóch aktach ze śpiewem inspirowane i przeplatane „Ożenkiem” Mikołaja Gogola.
I wcale to nie był „prima aprilis”.
Dowodem tego jest fakt, że premiera przeciągnęła się na 3 dni t j. 1,2 i 3 kwietnia.
Sadząc po reakcji publiczności i owacjach na stojąco „www. Ożenek.pl” oglądany na scenie nie tylko potwierdził swoją wiarygodność , ale sprawił, że publiczność chociaż na chwilę zapomniała o szarości dnia codziennego. Świadczyły o tym głośne wybuchy śmiechu gorące oklaski.
Kto chce przekonać się o tym, będzie miał okazję obejrzenia sztuki w kwietniu, maju i czerwcu. Aktorzy teatru „Czemu nie?” zapraszają do CTMiT w Kutnie

W spektaklu udział wzięli: Ewa Kukuła, Elżbieta Olejnik, Stenia Augsburg, Andrzej Zielonka, Jerzy Gawłowski, Stanisław Borkowski, Barbara Trzaskalska, Maria Jabłońska, Marlena Kluk, Wanda Majchrowicz, Irena Łukasiak, Helena Kowalska, Stefania Szadkowska, Władysław Krysiak, Stanisław Kołodziejczak.
Spektakl przygotowali:
Scenografia i kostiumy – Krzysztof Ryzlak, Karolina Łabęcka i zespól
Przygotowanie wokalne – Magda Ptaszyńska
Nagranie - Michał Chojnacki
Światła – Paweł Łabęcki
Nagłośnienie – Jarosław Szymaniak
Materiały graficzne – Marta Fijałkowska
Scenariusz i reżyseria – Krzysztof Ryzlak

Opracowanie: M. Kluk
Zdjęcia : P. Szatkowski

20
kwi

Jak się odżywiać w wieku 60+ - wykład otwarty

UTW

9 kwietnia 2019 roku w Dworku Modrzewiowym członkowie Stowarzyszenia UTW w Kutnie spotkali się
z przedstawicielami Fundacji DOZ dbam o zdrowie, którzy zaproponowali zebranym w ramach programu "Cieszyć się życiem 2018" temat związany z prawidłowym odżywianiem ludzi w wieku 60 +.

Przedstawicielka Fundacji Elżbieta Łacina zapoznała zebranych z działalnością Fundacji oraz przedstawiła dietetyka klinicznego mgr Izabelę Nowak, która wygłosiła wykład na powyższy temat ilustrowany pokazem multimedialnym.
Prelegentka wskazała na konieczność stosowania indywidualnej diety z uwzględnieniem wieku, płci i stanu zdrowia, gdyż ma ona na celu zapewnienie człowiekowi niezbędnej energii i składników pokarmowych w ilościach wskazanych dla danego organizmu. Ważne jest by zapotrzebowanie organizmu na pokarmy z poszczególnych grup pokarmowych (węglowodany, tłuszcze i białka) spożywane były w odpowiednich proporcjach i ilościach dla zapewnienia równowagi energetycznej.
Zebrani uzyskali wskazówki związane ze sposobem sporządzania posiłków, częstotliwością ich spożywania
i komponowania składu produktów w poszczególnych porcjach żywnościowych. Nie bez znaczenia jest również kontrolowanie masy ciała gdyż nadwaga prowadzi do wielu groźnych chorób takich jak miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca itp.
Niezbędnym warunkiem dla utrzymania dobrego stanu zdrowia jest spożywanie kilka razy dziennie warzyw
i owoców oraz wypijanie około 2 litrów płynów (bez cukru) a do tego należy zapewniać organizmowi jak najwięcej ruchu na świeżym powietrzu.
Należy też zadbać o unikanie stresów i starać się pogodnie podchodzić do życia gdyż:

POZYTYWNE MYŚLENIE KRZEPI BARDZIEJ NIŻ JEDZENIE !!!

Uczestnicy spotkania mogli zaopatrzyć się w materiały reklamowe propagujące zdrowy styl życia oraz herbatki ziołowe ufundowane przez Fundację DOZ dbam o zdrowie.

Dziękujemy !!!
Opracowanie : D. Kawka
Zdjęcia : S. Szadkowska


10
kwi

"MY FAIR LADY" z nieśmiertelnymi przebojami

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 07.04.2019 r. słuchacze SUTW w Kutnie, na wyjeździe kulturalnym do Teatru Wielkiego w Łodzi mogli posłuchać tych przebojów i obejrzeć jak spełniają się marzenia, że los każdego może się odmienić na lepsze.

Libretto musicalu „My Fair Lady” , będącego jednym z największych światowych sukcesów tego gatunku, powstało na podstawie dramatu Georga Bernarda Shawa. „My Fair Lady” to nie tylko trzymająca w napięciu, zabawna i pełna zaskakujących zwrotów fabuła. Dzięki piosenkom takim jak „Jeden szczęścia łut”, „Przetańczyć cała noc” czy „Tę ulicę znam”, będącymi nieśmiertelnymi przebojami oraz pogodnej wartko toczącej się historii ujętej w doskonałych dialogach „My Fair Lady” to spektakl zdolny usatysfakcjonować zarówno wytrawnego melomana jak i początkującego bywalca teatru muzycznego.
My czuliśmy się usatysfakcjonowani i gratulujemy artystom oraz twórcom tego musicalu.

Opracowanie: S. Szadkowska
Zdjęcia : M. Sinior


03
kwi

ZASOBY ARCHIWUM DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

26 marca 2019 roku w sali wykładowej WSGK w Kutnie Kierownik Archiwum Państwowego w Płocku, Oddział w Kutnie pani mgr Jolanta Leśniewska przygotowała wykład pt. „Dzieje ludzi miasta zapisane w dokumentach – zasobach archiwum w Kutnie dostępne dla każdego”.

Prelegentka spotkanie ze słuchaczkami i słuchaczami SUTW rozpoczęła od odpowiedzi na pytanie: Po co są archiwa?”
Archiwa istnieją dla całego społeczeństwa, jako organizatorzy dostępu do przeszłości, tak aby każdy mógł w nich szukać odpowiedzi na swe pytania. Są spichlerzem pamięci. Gromadzą i udostępniają dokumenty.
Ludzie od najdawniejszych czasów gromadzili różne dokumenty. Aby uchronić od zapomnienia ważne dla nich informacje. Początkowo były to głównie potwierdzenia praw własności, a później również inne dokumenty ważne dla funkcjonowania państwa i sprawowania władzy. Własne archiwa prowadziły instytucje kościelne i osoby prywatne. Z biegiem czasu w archiwach gromadzono coraz więcej materiałów używanych za cenne dla państwa
i kultury. Dzięki temu archiwa są dziś kopalnią wiedzy o przeszłości. Bez dokumentów nie znamy historii miasta
i swoich korzeni. Archiwa się zmieniły. Najnowsze osiągnięcia techniki pozwoliły na zdigitalizowanie dokumentów
i są dostępne w Internecie.
Pani Jolanta Leśniewska dużą część wykładu poświęciła zasobom zgromadzonych dokumentów w kutnowskim archiwum, z których możemy się dowiedzieć o historii Kutna i jego mieszkańców.
Archiwum w Kutnie posiada dokumenty zgromadzone od II połowy XVIII wieku do czasów współczesnych. Pozwalają one wejrzeć w różne aspekty życia społecznego i gospodarczego, w różnych epokach historycznych
i ustrojowych naszego miasta i regionu. Zgromadzone są dokumenty pisane w języku rosyjskim, ze względu
na zabór carski.
Z archiwalnych dokumentów, które przedstawiła pani kierownik można się dowiedzieć np. z księgi ludności, gdzie, oprócz imienia i nazwiska osób napisane było, skąd przybyli, jakiego byli wyznania, pochodzenia, jaki posiadali zawód. Kobiety najczęściej były przy mężu, z dokumentów cech rzemieślniczych dowiemy się , jakie przeważały w Kutnie zawody na przestrzeni lat, które zawody przetrwały, a które zniknęły, natomiast z ksiąg hipotecznych o historii kutnowskich nieruchomości, kamienic, dworców, ziemi. Kto za ile kupił i sprzedał daną nieruchomość. Zgromadzono także dokumenty nie istniejących już kutnowskich zakładów pracy. Mnóstwo historycznych zdjęć, przedstawiających portrety mieszkańców, uroczystości państwowych, rodzinnych, czy innych wydarzeń lub miejsc.
Zgromadzone są akta instytucji szkolnych, świadectwa, podania, życiorysy i wiele innych cennych dokumentów,
z których korzystają osoby prywatne, naukowcy, genealodzy, socjologowie i inni.
Akta metrykalne i zgonu mieszkańców naszego regionu są dostępne w Internecie. Pani Leśniewska bardzo zachęcała do poszukiwań swoich przodków, zaczynając od własnych zasobów zgromadzonych w swoich domowych szufladach: akta stanu cywilnego, zdjęcia , dokumenty finansowe, akta notarialne i inne ważne dokumenty. Zachęcała do tworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny, gdzie oprócz swojej wiedzy
i zgromadzonych dokumentów do skorzystania z dalszych poszukiwań przodków, z ksiąg metrykalnych dostępnych w Internecie. Wystarczy kliknąć: www.szukajwarchiwach.pl i nie wychodząc z domu, poszukać dalszych własnych korzeni. Można też odwiedzić Archiwum w Kutnie, ul. Zamkowa 4. Tam znajdziemy odpowiednią fachową pomoc w poszukiwaniach.
Szefowa kutnowskiego archiwum prosiła, aby nie wyrzucać zdjęć, czy innych dokumentów, zgromadzonych przez osoby zmarłe, którymi bliscy nie są zainteresowani, aby przynieść je do archiwum, by pamięć o świecie, który minął, poznały następne pokolenia.

Opracowanie : E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


13
mar

Dzień Kobiet w Kulturalny Dworku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku8 marca 2019 roku w Dworku Modrzewiowym w Kutnie rozległy się dźwięki muzyki
i śpiewu.
Tego dnia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie było otwarte
dla wszystkich chętnych.
Słuchaczki sekcji literackiej SUTW Danuta Kawka, Jadwiga Grabecka, Stanisława Augsburg, Barbara Ratajczyk, Jolanta Komorowska przygotowały i przedstawiły scenkę pt. „Ewa i mężczyźni”. Jak sam tytuł wskazuje była to historia dwojga ludzi, ich spotkanie, miłość, rozstania, pożegnania, wspomnienia. Historia ta była przeplatana piosenkami tematycznie związanymi z aktualnymi ich przeżyciami.
Piosenki: „Na strażnicy”, „Mówiły mu”, „To były piękne dni”, „Puste koperty”, „Żegnaj Pamelo”, „Już nigdy” i inne śpiewali wszyscy zebrani przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Maciej Szymański zaproszony przez prowadzącą spotkanie Danutę Kawkę. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem piosenki „Kocha się raz”. Wieczór upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.

Opracowanie: Z. Franczak
Zdjęcia: M. Sinior

06
mar

Harcerze u Seniorów

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pierwszy wykład pt. „Kutnowskie harcerstwo na przestrzeni 100 lat” po feriach zimowych odbył się
26 lutego 2019 roku w sali wykładowej WSGK w Kutnie

Koleżanki i koledzy z SUTW mieli przyjemność spotkać się i wysłuchać interesujących opowieści druha Wiesława Aksmana, od 81 lat w harcerstwie, oraz młodsze pokolenie druhnę Julkę i druha Michała.
Harcmistrz Wiesław Aksman jest komendantem kręgu seniorów „Dębowego Liścia” im. Olgi
i Andrzeja Małkowskich.
Druh opowiedział jak zaczęła się jego przygoda z harcerstwem, a także przybliżył nam historię powstania harcerstwa w Polsce.
Od roku 1910 samorzutnie powstawały zastępy i drużyny. W zaborze austriackim skauting działał legalnie,
w pozostałych w konspiracji. Nowy system wychowawczy postrzegany był jako dobry sposób wychowania młodzieży na żołnierzy i przyszłych obywateli Odrodzonej Polski. Dlatego skautingiem zainteresowały się organizacje niepodległościowe m in. „Zarzewie” i „Sokół”.
Przy lwowskim „Sokole” powstało Związkowe Naczelnictwo Skautowe, a Andrzej Małkowski zorganizował pierwszy kurs skautowy na początku 1911 roku.
22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał rozkaz tworzący oficjalnie pierwsze drużyny skautowe we Lwowie.
Ta data uznawana jest jako symboliczny dzień powstania harcerstwa.
I tak harcerstwo przeobrażało się na przestrzeni ponad 100 lat. Utworzono Związek Harcerstwa Polskiego, które postanowiło poszukać nowej formuły działania, doprowadzając do rozwoju ruchu zuchowego
i wędrowniczego, oraz rozwoju specjalności.
Harcerze w okresie międzywojennym włączali się w walkę o granice Odrodzonej Ojczyzny. Wzięli udział
w obronie Lwowa, w czasie II wojny światowej w powstaniu warszawskim.
Po wojnie , zwłaszcza po 1956 roku nastąpił niezwykły rozwój drużyn harcerskich, polegających na nauce samodzielności, pomocy, dobrego uczynku, obcym i swoim.
Sami pamiętamy akcję „niewidzialnej ręki”, polegającej na pomocy wniesienia węgla osobie starszej do domu.
Druh przybliżył znaczenie sztandaru i krzyża harcerskiego, munduru, a także składania harcerskiej przysięgi.
Pierwsza drużyna harcerska na Ziemi Kutnowskiej zawiązała się w Krośniewicach. Drużynowym był aptekarz
pan Filipowicz. W Kutnie natomiast powstały dwie drużyny harcerskie. Pierwsza w Realnej Szkole Kupieckiej, obecnie Liceum im. Henryka Dąbrowskiego, druga Rzemieślnicza, przygotowująca do zawodu, np. szewca.
Po niezwykłym wprowadzeniu nas w historię harcerstwa druha Wiesława Aksmana głos zabrało młode pokolenie naszego kutnowskiego harcerstwa.
Druh Michał jest drużynowym młodzieży w wieku 13 – 15 lat , grupy 30 osobowej w Szkole Podstawowej nr 4
w Kutnie. Jest to służba polegająca na uśmiechu, zabawie z dziećmi z Domu Dziecka, rajdami nad morze,
w góry i inne ciekawe miejsca.
Druhna Julka ma 16 lat i jest drużynową Kutnowskiej Drużyny Wędrowniczej im. Tadeusza Rejtana. Harcerstwo dało jej możliwość poznania ciekawych ludzi, odwagi w wystąpieniach publicznych, pomagania w szpitalu seniorom, poznawania ciekawych miejsc.
Harcerstwo kutnowskie przeprowadza akcje charytatywne na rzecz zwierząt, jest organizatorem WOŚP
w Kutnie, wycieczek , wyjazdów na rajdy, kajaki, wspólnych zabaw i śpiewu przy ognisku, spotkań z seniorami. Kutnowscy harcerze działają także na rzecz akcji promującej Kutno, zwracając szczególną uwagę na harcerstwo.
Z międzypokoleniowej dyskusji wyłonił się obraz harcerstwa stale żywego i wciąż obecnego w życiu społeczności naszego miasta i regionu. Harcerstwa łączącego nie tylko pokolenia , ale i różne środowiska.
Nic tak nie łączy pokoleń jak śpiew i muzyka. Bohaterką na koniec naszego spotkania stała się piosenka harcerska.
Druhowie Julka i Michał okazali się świetnymi dyrygentami, kierując wielopokoleniowym chórem , przy śpiewie Julki i akompaniamencie gitary Michała wykonaliśmy piosenki pt.”Szara Lilijka” i „Szare Szeregi”.

Opracowanie : E. Żółtowska
Zdjęcia : S. Szadkowska


27
lut

Zabawa z piosenką w Kulturalnym Dworku

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

8 lutego 2019 r. w Kulturalnym Dworku prowadziłam imprezę „Zabawmy się
z piosenką".


Napisałam, że "prowadziłam" ale, czy to prawda?... Tej imprezy "nie dało się prowadzić" a to za sprawą muzykalności, talentów, emocji i temperamentów uczestników spotkania.

Podzielonym na 2 zespoły (czerwonej i niebieskiej nutki) gościom, pod przewodnictwem liderek Heleny Kowalskiej i Barbary Trzaskalskiej, zaproponowano zabawę według reguł spopularyzowanych kiedyś przez program telewizyjny ŚPIEWAJĄCE FORTEPIANY.
Inicjatorką, wykonawczynią rekwizytów oraz osobą zajmującą się obsługą urządzeń odtwarzających
i nagłaśniających była Kol. Maria Chruścielska. - Ja, Danuta Kawka, jak już wspomniałam, prowadziłam program (starałam się) i przydzielałam punkty za wykonywanie zadań. - Tablicą z zaszyfrowanymi fragmentami piosenek oraz ilustracjami, zajęła się Kol. Zofia Franczak.
Na skutek ogromnego, wzmacnianego rywalizacją, zaangażowania uczestników spotkania drżały modrzewiowe ściany zabytkowego dworku, wsłuchując się w piosenki z minionych lat. Na pamięć ale i z możliwością skorzystania z tekstów opublikowanych w śpiewnikach SUTW "Piosenka jest dobra na wszystko" tego popołudnia śpiewano - Czumbalalajkę, Czerwone jagody, Gdybym miał gitarę, Goniąc kormorany, Złoty pierścionek, Jesienne róże i wiele innych piosenek zamieszczonych i nie zamieszczonych w śpiewniku.
Rywalizacja zespołów zakończyła się oczywiście remisem a uczestnicy zabawy żegnając się zabrali ze sobą
jej atmosferę i radość wspólnego śpiewania.


Opracowanie : D.Kawka
Zdjęcia : D. Konopczyńska


obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony