Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kategorie:

Szybki kontakt:


Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl

Przyjazne linki:

Polecamy
Polecamy
14
cze

Nasze 4 lata w pigułce...

UTW

"Czas robi swoje, a ty człowieku…”
                                    (S. J. Lec)


                      Sprawozdanie z działań SUTW w Kutnie za kadencję Zarządu 2015 - 2019

SUTW w Kutnie powstało w 2015 roku. Od czerwca do października przygotowywaliśmy statut organizacji, powołaliśmy Komitet Założycielski, dokonaliśmy wyboru władz tj. Zarządu SUTW i Komisji Rewizyjnej. )
06.11.2015 roku dostaliśmy wpis do KRS w łódzkim sądzie i rozpoczęliśmy działania jako niezależne stowarzyszenie.
Działania statutowe podejmowane przez Stowarzyszenie umożliwiają osobom pozostającym na emeryturze bądź rencie podtrzymywanie kontaktu ze sztuką, kulturą i historią, rozwój sprawności intelektualnej i psychofizycznej, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami nauki i wiedzy, edukację w zakresie 4 języków obcych, edukację w zakresie informatyki i Internetu, rozbudzanie świadomości i potrzeby relacji międzypokoleniowych, tworzenie dobrej atmosfery dla dostrzegania potrzeb ludzi starszych i umiejętnego wykorzystywania ich doświadczenia w kreowaniu życia społecznego i rodzinnego, szerzenie profilaktyki zdrowotnej, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej osób starszych, podnoszenie świadomości społecznej i godności ludzi pozostających poza aktywnością zawodową, tworzenie więzi społecznych, towarzyskich i przyjacielskich wśród osób samotnych, rozbudzanie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowania różnymi dziedzinami życia i aktywności środowiskowej i społecznej, tworzenie poczucia bezpieczeństwa przed zagrożeniami z zewnątrz.
W tych latach pracowaliśmy w składzie: Zarząd – Maria Wierzbicka, Wanda Rzepnikowska, Stefania Szadkowska, Marlena Kluk, Zofia Kowalewska, Hanna Gontarek, Andrzej Zielonka, Mieczysław Orliński;
Komisja Rewizyjna: Elżbieta Lewandowska, Albina Głogowska, Elżbieta Olejnik;
Rada Słuchaczy: Michał Sinior, Zofia Franczak, Alina Jabłońska, Maria Lemańska, Krystyna Warcikowska, Alina Matusiak, Jadwiga Mikołajczyk – Sabadasz;
Sąd Koleżeński: Elżbieta Żabicka, Danuta Burzyńska, Helena Kowalska, Halina Wastowska
oraz liczna grupa Starostów, wybieranych przez Słuchaczy na każdy rok ( ok. 60 osób).
Ponieważ mieliśmy wypracowane i sprawdzone metody organizacji pracy, podczas gdy stanowiliśmy sekcję przy TPZK w Kutnie, zachowaliśmy zasadnicze kierunki działań i współpracy.
Podstawą naszej pracy był statut i coroczny plan pracy, w którym istotną rolę odgrywały projekty wypracowane
w ramach realizacji zadań publicznych lokalnych samorządów – miejskiego i powiatowego, a także współpraca
z instytucjami zewnętrznymi (ŁFS, KDK, MR).
Zaangażowaniem społecznym, gdyby przeliczyć to na złotówki, osiągnęliśmy świetny wynik – ponad 280 tys. zł.
Wszystkie wykłady i zajęcia odbywały się na terenie miasta w pomieszczeniach nieodpłatnie użyczanych przez następujące instytucje kultury i oświaty, których organem prowadzącym jest Miasto Kutno i Starostwo Powiatowe w Kutnie: Kutnowski Dom Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Kutnie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, I Liceum Ogólnokształcące im. G. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego
w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Troczewskiego
w Kutnie oraz w siedzibie SUTW – Dworku Modrzewiowym.
Przyjęte zadania SUTW realizowało wg. kalendarza szkolnego, od października do czerwca (co jest uwidocznione w opracowywanym 2 razy w roku „Biuletynie organizacyjnym”).
Nasze działania zawarliśmy w blokach, i tak blok wykładów, który stanowił podstawę informacyjno-edukacyjną
do realizacji programów w poszczególnych obszarach objął 39 wykładów tematycznych skierowanych do słuchaczy SUTW, w tym 9 wykładów otwartych. Wykłady poświęcono historii Polski i historii naszego miasta, wpisując się w obchody 100-lecia niepodległości naszego kraju, a także literaturze, muzyce, geriatrii i gerontologii, bezpieczeństwu osób starszych, zdrowiu, zapobieganiu chorobom. Tradycyjnie, co roku, odbywał się wykład połączony z występami artystycznymi studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu wygłaszony przez p. prof. Annę Jeremus Lewandowską.
W bloku zajęć humanistycznych realizowano cotygodniowe zajęcia z historii, literatury oraz spotkania artystyczne łączące w sobie poezję, plastykę i śpiew, mające charakter otwarty (łącznie 29). Spotkania te dotyczyły zarówno twórczości naszych słuchaczy, poezji patriotycznej, twórczości poetów kutnowskich, poezji kobiecej, jak też poezji śpiewanej. Wydaliśmy 2 książki dla słuchaczy, a w ramach warsztatów dziennikarskich opracowaliśmy wkładkę informacyjno-promocyjną na 10-lecie UTW w Kutnie, zamieszczoną w „Powiatowym Życiu Kutna”.
W realizację działań bloku humanistycznego wpisał się także stały projekt kontaktu z teatrem, operą i muzeami. Odbyło się 31 wyjazdów, łącznie uczestniczyło w nich 1580 osób. Wyjeżdżaliśmy do teatrów warszawskich, łódzkich, toruńskich, bydgoskich. Ponadto zwiedzaliśmy muzea w tych miejscowościach. Z wielką radością oglądaliśmy m. in. „Kordiana” w Teatrze Narodowym, „Człowieka z La Manchy”, czy premierowy „Bal
u Naczelnika”, wystawę Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Chopina.
Słuchacze aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z ludźmi literatury i kultury organizowanych przez instytucje kultury w mieście (KDK, CTMiT, MiPBP, MR, MDK).
Na bieżąco prowadziliśmy stronę internetową naszego Stowarzyszenia i stronę na fb. którą opiekują się
p. Stefania Szadkowska i p. Anna Olejniczak. Kronikę SUTW tworzyły p. Marlena Kluk (do 2018 r.) i Urszula Michalska.

W bloku zajęć artystycznych cyklicznie realizowaliśmy zajęcia plastyczne dla ok. 20 osób, zajęcia florystyczne, które trwały do grudnia 2018. Zajęcia plastyczne realizowane przez naszych Słuchaczy (Ala Matusiak, Marlena Kluk).
Na podkreślenie zasługuje aktywność kabaretu „Może się uda”, z którym pracowali
pp. Krzysztof Ryzlak i od 3 lat Dominika Staniszewska. We wcześniejszych latach kabaret występował dla Słuchaczy SUTW, a od tego roku włączył się w projekt KDK „Starszaki bawią dzieciaki” i przedstawiał „Pchłę Szachrajkę” dla młodych widzów z miasta.
Istotną rolę odgrywają cykliczne zajęcia z rękodzieła, prowadzone przez naszą Słuchaczkę – Czesię Markiewicz, efekty tych zajęć możemy podziwiać m. in. na kolejnych piknikach organizacji pozarządowych.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność grupy teatralnej. W ciągu omawianych 4 lat zajęcia prowadzili
pp. Jadwiga Kubiak i Krzysztof Ryzlak. Grupa teatralna „Maska II” wystawiła sztukę „Moralność Pani Dulskiej”, którą
z powodzeniem grano 15 razy dla mieszkańców miasta oraz dla młodzieży szkół średnich. Przygotowywała też spotkania wigilijne z udziałem dzieci i młodzieży. Od roku akademickiego. 2016/17 prowadzącym grupę został
K. Ryzlak, a sekcja przyjęła nazwę – „Czemu nie?”. Przygotowano spektakl pt. „Przestawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” nie tylko dla nas, ale też dla mieszkańców miasta i tym spektaklem promowano nasze Stowarzyszenie i miasto Kutno w Warszawie i Bydgoszczy, w następnym roku spektakl „Opera mydlana”, a w tym „Ożenek”. Łącznie te spektakle obejrzało ponad 4000 osób.
Sekcja teatralna zdobyła też I miejsce na X Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi oraz wyróżnienie za „stworzenie wspaniale funkcjonującego organizmu scenicznego”. Sekcja teatralna reprezentuje nasz uniwersytet na licznych uroczystościach i świętach lokalnych.
Słuchacze SUTW uczestniczą w wernisażach i spotkaniach z ludźmi sztuki, muzyki, teatru i filmu organizowanych przez instytucje kultury, wg. kalendarza miejskiego.
Blok zajęć przyrodniczo-geograficznych to zgodnie z planem realizacja zajęć z geografii dla ok.280 osób,
w 11 grupach, a także realizacja wycieczek (4) po Polsce, m. in. zwiedzaliśmy Bieszczady, trójmiasto, sandomierskie, zamojskie i lubelszczyznę, a także piękne Mazury i białostocczyznę. Te 2-3 dniowe wyjazdy organizowała p. Elżbieta Lewandowska.
W bloku lektoratów- języków obcych, angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego, śr. w każdym roku uczyło się ok. 100 słuchaczy. Poznawaliśmy zarówno gramatykę, słownictwo jak też kulturę i osiągnięcia innych krajów.
Blok zajęć usprawniających psychikę i fizyczność osób starszych to przede wszystkim zajęcia z gimnastyki usprawniającej, gimnastyki usprawniającej w wodzie, Nordic Walking. Śr. każdego roku w zajęciach uczestniczyło ponad 200 seniorów, co w istotny sposób wpływa na sprawność fizyczną i ruchową emerytów.
W zajęciach jogi, prowadzonych przez pp. Annę Bojzan, a od 3 lat Elżbietę Gontarek uczestniczyło ponad 80 osób śr. w każdym roku. Dzięki włączeniu się naszego uniwersytetu w program Łódzkiej Federacji Sportu, przez ostatnie 2 lata, zajęcia mogły się odbywać w wymiarze 2h/tyg.
Dopełnieniem aktywności fizycznej, organizacyjnej i poznawczej były coroczne, organizowane przez Radę Słuchaczy rajdy samochodowe po Ziemi Kutnowskiej, śr. brało w nich udział 30 osób każdego roku.
Zajęciach aerobiku, przez 4 lata prowadziła p. Agnieszka Dębowska. Efekty tych zajęć mogliśmy podziwiać na występach w czasie imprez miejskich.
Sekcję taneczną, w ciągu 4 lat prowadziły 2 osoby. Przez 2 lata p. Kacper Pawłowski, a następnie p. Agnieszka Dębowska. Łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad 80 osób.
Dopełnieniem ćwiczeń usprawniających były warsztaty dietetyczne i carvingu, w których uczestniczyło ok. 100 osób.
Zajęcia psychologiczne (wspierające kondycję psychiczną słuchaczy) prowadzone były w dwóch formach, jako zajęcia warsztatowe w grupach, a następnie jako wykłady. Stan uczestnictwa zmieniał się niemal każdego roku, poczynając od 140 osób w pierwszych latach do 60 w ostatnim roku. Zmieniali się też prowadzący.

Zajęcia z informatyki
Podobnie jest z zajęciami z informatyki. Rozpoczynaliśmy te cztery lata z liczbą ok. 70, a w bieżącym roku nieco ponad 30. Spadająca liczba osób uczęszczających na te zajęcia świadczy o zdobyciu potrzebnych nam umiejętności.
W bloku spotkań integracyjnych i międzypokoleniowych
Każdego roku organizowano spotkanie wyjazdowe podsumowujące działania SUTW skierowane do starostów grup, Rady Słuchaczy, Sądu Koleżeńskiego, Zarządu SUTW i Komisji Rewizyjnej (4), co sprawnie przeprowadzał p. Andrzej Zielonka, wigilie dla słuchaczy, bale sylwestrowe i karnawałowe, spotkanie Przystanek 60+ organizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Łodzi, konkursy: wokalne, plastyczne, fotograficzny i recytatorskie oraz spotkanie artystyczne dla seniorów z udziałem młodzieży I LO im. G.J.H. Dąbrowskiego i II LO im. Jana Kasprowicza, spotkanie z przedstawicielami Policji i Rzecznikiem Praw Konsumenta pod hasłem „Nie dajmy się oszustom”. Co roku organizowano również bożonarodzeniową zbiórkę słodyczy i środków czystości i zabawek dla rodzin z upośledzeniem intelektualnym, we współpracy z MOPS w Kutnie.
Ponadto, przedstawiciele SUTW uczestniczyli w spotkaniach z okazji Dni Seniora w Kutnie, w konferencjach tematycznych dotyczących seniorów w Płocku, Uniejowie i Łodzi, w inauguracji roku akademickiego UTW
w Łęczycy, w Łowiczu, Pikniku Organizacji Pozarządowych. SUTW w Kutnie zostało zaproszone do Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia niepodległości Polski.
W realizację działalności SUTW w Kutnie zaangażowanych było w każdym roku około 60 osób pracujących społecznie jako starostowie grup w poszczególnych sekcjach, 4 nauczycieli/instruktorów prowadzących nieodpłatnie zajęcia, społecznie pracujący członkowie Zarządu SUTW w Kutnie, Rady Słuchaczy SUTW w Kutnie, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Serdecznie dziękuję:
Zarządowi, który przyjął na siebie ogromną pracę intelektualną i logistyczną;
Radzie Słuchaczy za daleko idące wspieranie Zarządu i organizowanie wewnętrznego życia UTW;
Komisji Rewizyjnej - za wnikliwe kontrole w istotny sposób wpływające na podniesienie poziomu naszej pracy;
Starostom grup – za pracę logistyczną i sprawne nadzorowanie pracy na poszczególnych zajęciach;
Sądowi Koleżeńskiemu, dzięki tworzonej dobrej atmosferze pracy, bezrobotnemu w statutowych zadaniach;
Pracującym nieodpłatnie instruktorom: sekcji rękodzieła – p. Czesławie Markiewicz, prowadzącym Nordic Walking – p. Stanisławowi Braszczyńskiemu, p. Stanisławowi Kołodziejczakowi, p. Marii Wierzbickiej,
p. Marlenie Kluk – za organizowanie cyklu spotkań „Moje 5 minut”, prowadzenie kroniki SUTW
p. Steni Szadkowskiej – za systematyczne prowadzenie strony internetowej SUTW,
p. Hannie Gontarek – za profesjonalne organizowanie wyjazdów kulturalnych,
pp. Andrzejowi Zielonce i Mieczysławowi Orlińskiemu - za realizację zadań logistycznych w pracy Zarządu
i Stowarzyszenia, m.in. prowadzenie wykładów i informacji bieżącej,
pp. Wandzie Rzepnikowskiej i Zofii Kowalewskiej – za prace w tworzeniu biuletynów i list słuchaczy oraz kontroli wydatkowania środków finansowych na bieżąco,
p. Elżbiecie Lewandowskiej – za profesjonalne organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
p. Danucie Kawce – za organizowanie spotkań z poezją i spotkań międzypokoleniowych w przedszkolach, spotkań integracyjnych otwartych w „Kulturalnej kawiarence” oraz uroczystości okolicznościowe w ramach sekcji literackiej,
Paniom Danusi Kopczyńskiej i Halince Głogozie – za prowadzenie kawiarenki i liczne inspiracje rękodzielnicze zdobiące to miejsce,
Biuru Podatkowo-Rachunkowemu „Prozysk” – p. Agnieszce Latos za pilnowanie naszych środków finansowych
i szczegółowe sprawozdania finansowe,
pani Annie Olejniczak z biura SUTW –za sprawne organizowanie pracy biura i daleko idącą pomoc
w opracowywaniu ofert na pozyskanie środków,
a także szczególne podziękowania nauczycielom, instruktorom prowadzącym zajęcia z wymagającymi słuchaczami UTW tzn. Państwu: Malwinie Werwińskiej, Annie Stańczak, Lilii Marciniak, Magdalenie Golan, Joannie Markiewicz, Agnieszce Dąbrowskiej –Walczak, Karolinie Kociurskiej – Tomczak, Liliannie Woźniak, Annie Wdowiak, Renacie Kubickiej, Elżbiecie Gontarek, Agnieszce Dębowskiej, Janinie Strojeckiej, Mirosławie Kowalczyk, Dominice Staniszewskiej, Joannie Andrzejewskiej, Krzysztofowi Ryzlakowi, Janowi Zawadzkiemu, Grzegorzowi Gmerkowi.
oraz wszystkim przyjaciołom SUTW: władzom samorządu miejskiego – pp. prezydentom – Zbigniewowi Burzyńskiemu, Zbigniewowi Wdowiakowi i Jackowi Boczkai; i samorządu powiatowego – Krzysztofowi Debichowi, Danielowi Kowalikowi.
oraz dyrektorom instytucji kultury i oświaty – Sławomirze Białobłockiej, Danucie Blus, Alicji Chmieleckiej, Jarosławowi Koszańskiemu, Przemysławowi Zawadzkiemu, Wojciechowi Banasiakowi, Radosławowi Rojewskiemu, Krzysztofowi Ryzlakowi, Grzegorzowi Skrzyneckiemu, Magdalenie Konczarek, Jackowi Gałce za tworzenie warunków do naszej społecznej pracy.

Co się udało:
- utrzymanie zainteresowania osób w wieku emerytalnym aktywnością na różnych polach,
- założenie odrębnego stowarzyszenia i wypracowanie wszystkich niezbędnych regulaminów,
- rozszerzenie liczby ofert na środki finansowe z 2 do 5,
- pozyskanie do współpracy nowe środowiska lokalne,
- zorganizowanie całorocznych obchodów 10-lecia UTW,
- wydanie 2 publikacji dla słuchaczy,
- sukcesy grupy teatralnej i kabaretu, promujących nasze stowarzyszenie w Kutnie, powiecie i środowiskach osób starszych w Warszawie i Bydgoszczy,
- otrzymanie nagrody „Hit roku” za aktywny, twórczy wkład na rzecz społeczności lokalnej.
Serdecznie dziękujemy naszym Sponsorom – pp. Halinie Wośko, Annie i Jackowi Paulom, Barbarze
i Włodzimierzowi Żaczkom.

Co daje SUTW Słuchaczom – poczucie koleżeństwa, lokalnego patriotyzmu, wiedzę, rozpoznawanie i kształcenie umiejętności twórczych, manualnych, literackich i innych.

Zagrożenia:
- upływający czas,
- mała aktywność młodszych Słuchaczy,
- lekkie znudzenie dotychczasową ofertą.

Eliminację tych zagrożeń i umiejętne wykorzystanie sprawdzonych wzorów pozostawiamy nowemu Zarządowi SUTW w składzie:
Przewodnicząca Zarządu – Maria Wierzbicka
Zastępca przewodniczącej – Jacek Paul
Zastępca przewodniczącej – Andrzej Zielonka
Sekretarz – Marlena Kluk
Skarbnik – Barbara Pietrzykowska
Członkini Zarządu – Stefania Szadkowska
Członkini Zarządu – Hanna Gontarek

oraz Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Michał Sinior
Członkini – Halina Głogoza
Członkini – Jolanta Baranowska – Komorowska
                                                                               Powodzenia
(mw)

obrazek prawa
   
© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody autora - zabronione!
Logowanie administratora stronyMapa strony